Dokumentumok

Projektdokumentumok


Hasznos dokumentumok


Közlemények

2017. január és március között a konzorcium elvégezte a tartalmi keretelemző munkát a
projektben részt vevő mind az öt országban (Olaszország, Németország, Magyarország,
Málta, Szlovénia). A fő cél a NEET-ek és az idősebb vállalkozók profiljának meghatározása
volt annak érdekében, hogy a generációk közötti együttműködés segítse a vállalkozói
szellem erősödését az európai országokban. Az országonkénti kvalitatív és kvantitatív
kérdőíves felmérés valamint az interjuk eredményeit az egyes országjelentésekben
(Olaszország, Németország, Magyarország, Málta, Szlovénia) foglalták össze. Az
elemzésekből 2017. áprilisa és júliusa között pedig elkészült az azonosságokat és
eltéréseket tartalmazó Nemzetközi Jelentés (IO1). Ezekre a megállapításokra épülnek a
NEET-ek és az idős vállalkozók („Seniors”) képzési anyagai, amelyek képzési tesztjére az e-
learning platformon keresztül 2018. március és június között kerül sor. (IO2). A tanulási
kimenetek értékelése alapján kerülnek meghatározásra azok az irányelvek, amelyek a nem-
formális oktatási formákban a vállalkozói kompetenciák elismerésére vonatkoznak. Ezzel a
módszerrel kidolgozott tananyag más európai országban is használható lehet.

Nemzeti jelentések

A "Be The Change" projektben részt vevő minden ország elkészítette saját beszámolóját a
tartalmi keretelemzésének eredményéről. Valamennyi országjelentés azonos struktúra
szerint épül fel és négy fejezetből áll. Az első fejezet a projekt fő célkitűzéseiről és a
módszertanról tartalmaz információt. Itt a hangsúly a vállalkozói gondolkodáson és a
generációk közötti tudásátadás modelljén van. A második fejezet az elfogadott célok és
módszertan leírását követően a tanulmány eredményeit összegzi. A harmadik fejezet az
elemzésből következő fő témák megvitatására szolgál. A negyedik fejezet összegzi a
tanulságokat és javaslatokat tesz az idősek és fiatalok képzéseinek tartalmára vonatkozóan,
amelyeket a projekt második Szellemi Termék szakaszában fognak kidolgozni IO2).

Nemzetközi jelentések

A Nemzetközi Jelentés az öt európai ország (Olaszország, Magyarország, Németország,
Szlovénia és Málta) országos szinten végzett tartalmi keretelemzéseinek eredményeit
mutatja be és hasonlítja össze, a kifejtés hat fejezetből áll. Az első a tanulmány fő
célkitűzéseiről és az elfogadott módszertanról ad információt. A második fejezet mélyebben
kifejti a képzéssel összefüggő fogalmi rendszert. A harmadik fejezetben adatok találhatók a
NEET-ekről és a vállalkozásokról a projektben szereplő országok vonatkozásában és
európai szinten, valamint bemutatja hogyan erősíthető a vállalkozói kultúra a generációk
közötti tudásátadás segítségével. A negyedik fejezet a kutatásban összegyűjtött kvantitatív
és kvalitatív adatokat foglalja össze. Az ötödik fejezet a felvetett vitatémákat összegzi. A
hatodik fejezetben következtetések találhatók azzal a céllal, hogy javaslatként szolgáljanak
az idősebb vállalkozók és a NEET-k 2 tréningjéhez kidolgozandó képzési célokhoz és
tervekhez.