Dokumenti

Projektni dokumenti


Koristni/uporabni dokumenti


Publikacije

Člani konzorcija so med januarjem in marcem 2017 izvedli raziskavo v petih sodelujočih državah (Italija, Nemčija, Madžarska, Malta, Slovenija). Glavni namen je bil opredeliti profile mladih (NEET) in starejših podjetnikov ter pričeti z uporabo medgeneracijskega pristopa za spodbujanje podjetništva v Evropi. Rezultati raziskave so prikazani tako v nacionalnih poročilih sodelujočih držav kot tudi v mednarodnem poročilu, napisanem med aprilom in julijem 2017 (IO1). Ugotovitve bodo podlaga za pripravo gradiv za usposabljanje mladih (NEET) in starejših podjetnikov. Gradiva bomo preizkusili tudi preko uporabe platforme za e-učenje in sicer v obdobju med marcem in junijem 2018 (IO2). Ovrednotenje učnih izidov in evalvacija bo služila za oblikovanje smernic za priznavanje podjetniških kompetenc v izobraževalnih organizacijah v Evropi.

Nacionalna poročila

Vsaka država, ki je sodelovala v projektu “Be the Change” je izdelala poročilo, ki povzema rezultate raziskave. Poročilo ima enako strukturo za vse države in obsega štiri poglavja. V prvem poglavju so podane nekatere informacije o glavnih ciljih projekta in metodologiji. Osredotoča se tudi na trenutno stanje podjetništva in paradigmo medgeneracijskega učenja, ki zanj velja. V drugem poglavju so opredeljeni cilji in metodologija in poroča se o rezultatih raziskave. Tretje poglavje je namenjeno razpravi o glavnih temah, ki izhajajo iz analize. Četrto poglavje povzema ključne ugotovitve, podani so predlogi za vsebino usposabljanj za starejše in mlade, ki jih se bomo razvili
v okviru drugega intelektualnega rezultata projekta.

Mednarodna poročila

V mednarodnem poročilu so prikazani rezultati raziskave, ki se je izvedla na nacionalni ravni v petih evropskih državah (Italija, Madžarska, Nemčija, Slovenija in Malta) ter njihova primerjava. Poročilo je sestavljeno iz šestih poglavij. Prvo poglavje vsebuje informacije o glavnih ciljih raziskave in o sprejeti metodologiji. Drugo poglavje poglablja konceptualni okvir na podlagi izobraževalnih intervencij. Tretje poglavje vsebuje podatke o mladih (NEET) in podjetništvu v Evropi ter prikazuje uporabo pristopa medgeneracijskega učenja za spodbujanje podjetništva. Četrto poglavje poroča o kvantitativnih in kvalitativnih podatkih, zbranih v raziskavi. V petem poglavju so podana nekatera izhodišča za razpravo, v šestem poglavju pa povzeti sklepi, katerih namen je podati predloge za izobraževalne cilje in načrte usposabljanj za obe ciljni skupini: podjetnike in mlade.